606 lượt xem

Phòng điều dưỡng

phong-dieu-duong

Được thành lập từ tháng 6/2012 trên cơ sở tách ra từ Phòng Y Vụ

Phòng có nhiệm vụ : Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong toàn bệnh viện. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn cho đội ngũ Điều dưỡng, KTV,Nữ hộ sinh trong Bệnh viện.

Hiện tại phòng có 04 CBVC gồm 01 Phó Trưởng Phòng phụ trách và 03 chuyên viên

Mặc dù là phòng chức năng mới được thành lập nhưng tập thể Phòng luôn đoàn kết và tích cực phấn đấu nên hàng năm đều được Bệnh viện bình xét là tập thể lao động tiên tiến – xuất sắc. Phòng có cán bộ Điều dưỡng tham gia và đạt giải trong Hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch ngành y tế Thủ Đô năm 2010. Tháng 8/2014 Phòng đã phối hợp với các phòng chức năng của Bệnh viện  tổ chức thành công Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp cơ sở và cử điều dưỡng tham dự Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp ngành. Các cá nhân trong phòng nhiêu năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được sở y tế tặng giấy khen.

Untitled-2

Phó Trưởng Phòng Điều Dưỡng: CN Nguyễn Thị Tuyết

dieu duong 4dieu duong 2Dieu duong 3

Một số hình ảnh trong phòng

greens erectile dysfunction food for hard erection is male enhancement possible cialis retrograde ejaculation sexual health victoria bc jenny how to get testosterone from a doctor what is cialis good for red mamba sex pill what can i take for erectile dysfunction muscle tech alpha test when do dicks stop growing male enhancement formulas free samplea penis and ball pumps how to turn off a mans sex drive does methamphetamine increase sex drive hard ring around penis does extenze work like cialis kid chris morning show male enhancement could extenze make you jittery state for sexual health extenze before sex reddit diovan hct erectile dysfunction is increased libido a sign of pregnancy sildenafil 25 mg side effects testosterone gel ftm can having big penis cause health problems do adrenal glands produce testosterone ways to naturally increase libido erectile dysfunction and garlic choline libido erectile dysfunction age essential oil bathmate x20 erectile dysfunction carrot juice and erectile dysfunction spinach for penis growth erectile dysfunction can we use cyringe to inject semen 8 steamy sex positions that will ignite your sex drive asap otc testosterone pills why do i cum so quickly andro enhance male enhancement new things to try in bed with your wife how to use a penis pump video injections erectile dysfunction health issues of adult survivors of sexual abuse erectile dysfunction radio ad utah viagra from pfizer real online pharmacy does boost natural testosterone booster work and is it safe what can my gynecologist prescribe for loss of sex drive bni testosterone booster