2582 lượt xem

Ban lãnh đạo

BAN GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG THỜI

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Tiến Sĩ Bác sĩ ĐOÀN THỊNH TRƯỜNG

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKII.DUY THỊ THẢO

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKI.ĐỖ CÔNG THIỆN

Bài viết cùng chuyên mục: