2640 lượt xem

Phòng kế hoạch tổng hợp

phong-ke-hoach-tong-hop

I. Lịch sử hình thành: Phòng kế hoạch tổng hợp được thành lập ngay từ đầu thành lập Bệnh viện. Trải qua các giai đoạn phát triển của Bệnh viện tên của phòng thay đổi từ y vụ thành Phòng kế hoạch tổng hợp.

II. Cơ cấu tổ chức: Nhân lực hiện nay có 06 Cán bộ viên chức, trong đó : 02 Phó Trưởng phòng – 04 Nhân viên

Địa chỉ: Tầng 5 – khu nhà 5 tầng – Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

Chức năng và nhiệm vụ:

Chức năng:

Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

+ Kế hoạch Hoạt động phòng

+ Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện

+ Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn bệnh viện

Nhiệm vụ:

+ Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

+ Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch Quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

+ Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học toàn bệnh viện.

+ Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

+ Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

+ Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê , khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định

+ Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện

+ Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

Tập thể phòng Kế Hoạch Tổng Hợp