645 lượt xem

Phòng tài chính – kế toán

phong-tai-chinh-ke-toan

1. Lịch sử hình thành
Từ năm 1965 – 2002 tổ tài vụ sinh hoạt tại phòng Hành chính quản trị. Tháng 4/2002 mới có quyết định thành lập phòng tài vụ.

2. Nhiệm vụ: Phòng có nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc Lập dự toán ns, kế hoạch thu chi viện phí, thực hiện công tác tài chính tại đơn vị theo qđ 19/20016/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về quyền tổ chức và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời thực hiện công tác quản lý vật tư, tài sản của bệnh viện và thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và người bệnh. Hiện tại phòng có 19 CBVC gồm 01 trưởng phòng và 01 phó phòng, 16 nhân viên kế toán và 01 thủ quỹ đa số có trình độ đại học.
Tập thể phòng luôn đoàn kết và tích cực phấn đấu và được bệnh viện bình xét là tập thể lao động tiên tiến.

3. Phương hướng phát triển: Được sự quan tâm của Đảng ủy, ban giám đốc phòng tài chính kế toán đang dần từng bước hoàn thiện. Đầu năm 2015 bệnh viện đã đưa hệ thống phần mềm thanh toán vào việc thanh toán nội, ngoại trú tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh không phải chờ lâu.

ke toan 1

Giám đốc: Tiến sỹ – Bác sỹ Đặng Đức Hoàn

        

Trưởng Phòng TCKT: Doãn Thị Thanh Vân

Phó phòng TCKT: Dương Thị Thanh Tú

Tập Thể Phòng Kế Toán

greens erectile dysfunction food for hard erection is male enhancement possible cialis retrograde ejaculation sexual health victoria bc jenny how to get testosterone from a doctor what is cialis good for red mamba sex pill what can i take for erectile dysfunction muscle tech alpha test when do dicks stop growing male enhancement formulas free samplea penis and ball pumps how to turn off a mans sex drive does methamphetamine increase sex drive hard ring around penis does extenze work like cialis kid chris morning show male enhancement could extenze make you jittery state for sexual health extenze before sex reddit diovan hct erectile dysfunction is increased libido a sign of pregnancy sildenafil 25 mg side effects testosterone gel ftm can having big penis cause health problems do adrenal glands produce testosterone ways to naturally increase libido erectile dysfunction and garlic choline libido erectile dysfunction age essential oil bathmate x20 erectile dysfunction carrot juice and erectile dysfunction spinach for penis growth erectile dysfunction can we use cyringe to inject semen 8 steamy sex positions that will ignite your sex drive asap otc testosterone pills why do i cum so quickly andro enhance male enhancement new things to try in bed with your wife how to use a penis pump video injections erectile dysfunction health issues of adult survivors of sexual abuse erectile dysfunction radio ad utah viagra from pfizer real online pharmacy does boost natural testosterone booster work and is it safe what can my gynecologist prescribe for loss of sex drive bni testosterone booster