• Trang chủ
  • TIN TỨC Y TẾ
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tại Sở Y tế giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
927 lượt xem

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tại Sở Y tế giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban nhân tỉnh triển khai, thực hiện Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung cụ thể như:
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tại Sở Y tế giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
Nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn do Sở Y tế phụ trách tại Kế hoạch số 51/KH- UBND ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban nhân tỉnh triển khai, thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án trọng tâm là phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022-2030.
2. Yêu Cầu
Để triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các đơn vị, các phòng chức năng, các bộ phận thuộc Sở phải tích cực chủ động nghiên cứu Đề án.
Công chức, viên chức, người lao động được giao nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo điều hành.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức phổ biến cho công chức, viên chức và người lao động về Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022-2030; Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia với cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
– Đơn vị tham mưu thực hiện:
Định hướng tuyên truyền, phổ biến tại cơ quan, đơn vị: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp các phòng chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện.
– Thời gian: Thực hiện trong tháng 6 và thường xuyên.
2. Kết nối Cơ sở dữ liệu của ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
– Đơn vị tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp các phòng chức năng và các đơn vị liên quan.
– Thời gian: Thường xuyên tại cơ quan.
3. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh cung cấp, đồng bộ, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã được ban hành lên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2022.
– Đơn vị tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp các phòng chức năng và các đơn vị liên quan.
– Thời gian: Hàng năm.
4. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết TTHC trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
– Đơn vị tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp các phòng chức năng và các đơn vị liên quan.
5. Đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y tế được thực hiện trên môi trường mạng và có ký số (trừ các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện tại đơn vị). Thực hiện số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các biểu mẫu, tờ khai.
– Đơn vị tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp các phòng chức năng và các đơn vị liên quan.
Nguồn: https://bocongan.gov.vn/botruong/tin-tuc/Pages/default.aspx?CateID=4&ItemID=2759