• Trang chủ
  • TUYỂN DỤNG
  • Các văn bản pháp luật liên quan đến mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong tuyển dụng
992 lượt xem

Các văn bản pháp luật liên quan đến mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong tuyển dụng

  1. __Thong-tu-lien-tich-26-2015
  2. thong-tu-03-2022-tt-byt-bo-y-te (2)
  3. thong-tu-lien-tich-11-2015-ttlt-byt-bnv-bo-noi-vu
  4. thong-tu-lien-tich-24-2014-ttlt
  5. TT02_2021_bnv_
  6. 8.9. a S. Cong v n huong dan thong tu so 03-2022.signed